Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Ansøgninger om ændring af uddannelsestid kan ske skriftligt til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser. Ansøgningsskemaer kan hentes her på siden.

Ændring af uddannelsestid

Ansøgning om afkortning af uddannelse

Har du som elev gennemført anden uddannelse eller dele af en uddannelse eller har relevant erhvervserfaring i øvrigt, har du mulighed for at få afkortet din uddannelse. Afkortning af uddannelsen træffes på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer.

Før du søger om afkortning af oplæringstiden, bør du kontakte vejleder/kontaktlærer med henblik på udkast til en ny uddannelsesplan og evt. afkortning af skoleundervisningen.
Hvis du har en uddannelsesaftale bør din læremester være orienteret om ansøgningen og gerne underskrive denne.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af tidligere uddannelse eller beskæftigelse, herunder varighed af tidligere beskæftigelse, arbejdsopgaver m.m. Husk at vedlægge dokumentation for uddannelse eller beskæftigelse eksempelvis uddannelsesbevis, anbefaling fra arbejdsgiver eller tilsvarende (lønsedler kan ikke anvendes som dokumentation).

Ansøgningsskema til afkortning af uddannelse PDF

Ansøgningsskema til afkortning af uddannelse skrivbar wordfil

Ansøgning om forlængelse af uddannelse

Virksomhed og elev kan i følgende tilfælde selv indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden uden at det skal godkendes af det faglige udvalg. 
§ 58 (stk. 1) i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev:
1) på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid,
2) er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter § 24, stk. 3 og 4, og § 51, stk. 1.
3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
4) har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Hvornår skal det faglige udvalg godkende forlængelse?
En forlængelse skal godkendes af det faglige udvalg i følgende tilfælde:

Medfører en aftale efter stk. 1 i § 58 at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.
Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum.

En ansøgning om forlængelse skal derfor indeholde en klar begrundelse for forlængelse/beskrivelse af særlige omstændigheder.

Ansøgningsskema til forlængelse af uddannelse PDF

Ansøgningsskema til forlængelse af uddannelse skrivbar wordfil

Regler for forlængelse ved sygdom og barsel

Fravær pga. graviditets- og barselsorlov
I henhold til erhvervsuddannelseslovens § 58, kan læremesteren og eleven indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter lovgivningen herom.

Hvis uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis Jordbrugets Uddannelser godkender den.
Hvis parterne er uenige om forlængelsen, kan Jordbrugets Uddannelser fastsætte tidsrummet.

Fravær pga. sygdom i graviditetsperioden
Såfremt eleven bliver fraværende under graviditeten på grund af sygdom, behandles spørgsmålet som al anden sygdom. Det betyder, at et sammenlagt sygefravær på mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid, kan medføre aftale mellem parterne om forlængelse af uddannelsesaftalen efter samme regler, som ovenfor nævnt.

Fravær på grund af børnepasningsorlov
Fravær i læretiden på grund af børnepasningsorlov skal altid medføre en tilsvarende forlængelse af uddannelsesaftalen.