Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Tvistigheder

Uenigheder og konflikter (tvistigheder) mellem oplæringsvirksomheder og lærlinge i relation til uddannelsesaftalen, herunder uenigheder omkring løn- og ansættelsesforhold kan alene indbringes for Jordbrugets Uddannelser, der skal forsøge at tilvejebringe et forlig.

Parterne skal dog så vidt muligt selv forsøge at tilvejebringe et forlig i tvistighedssager før de indbringes for Jordbrugets Uddannelser.
Før sagen indbringes for Jordbrugets Uddannelser skal forligsbestræbelserne således lokalt være udtømte, det vil sige følgende forhold skal være gældende:

  • Der skal være fremsat et specificeret krav fra enten lærling eller arbejdsgiver i tvistigheden
  • Det skal klart fremgå at modparten ikke er indstillet på at imødekomme kravet
  • Det skal klart fremgå at der har været forsøg på at indgå forlig og at det ikke har været muligt
  • Forsøg på forlig skal være afsluttet og det skal være præciseret, hvad tvistigheden handler om, eksempelvis en opgørelse over manglende løn, et beløb som godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelse m.v.

Når forligsbestræbelserne lokalt er udtømte kan sagen indbringes for Jordbrugets Uddannelser.
Hvis Jordbrugets Uddannelser konkluderer, at der ikke kan opnås forlig og anser forligsbestræbelser for udtømte, kan tvistigheden indbringes for Tvistighedsnævnet. Tvistighedsnævnet kan bl.a. træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale og om erstatning til den skadelidte.

Der henvises til §63 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 956 af 21/06/2022