Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

Voksenuddannelse.dk
Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)
Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

6 ugers jobrettet uddannelse
Er du medlem af en a-kasse, har du mulighed for at deltage i særlige kurser og kursusforløb med henblik på at øge dine chancer for at få job.
Et jobrettet forløb kan vare op til 6 uger.
Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:
Er ledig og ufaglært
Er ledig og faglært
Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse
Uddannelsen skal være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og lokalt af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Læs mere om muligheder og regler for 6 ugers jobrettet uddannelse: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nedenstående kan du se kursuspakker indenfor landbruget

AMU kurser indenfor landbrug
Kursusnummer Kursusnavn Antal dage
3141-2 Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær 10
17696-2 Produktion af grøntsager på friland 10
17697-2 Afsætning af grøntsager, frugt og bær 5
17698-2 Grøntsager m.m. på friland, Jord, vand og næring 5
17699-2 Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland 5
17700-2 Markteknik, GPS, autostyring, robot m.m. 5
17710-2 Fødevarekvalitet og emballering af frugt og grønt 5
20928 Betjening og vedligeholdelse af høstmaskiner 10
20929 Betj. og vedligeh. af makiner til jordbehandling 10
20930 Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner  10
20931 Betje. og vedligeh. af jordbrugsmaskiner 5
40062 Afhjælpning af akutte klovproblemer 5
40645 Klovpleje og klovbeskæring 30
42312 Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner 10
42314 Landbrugsmaskiner, Hydraulik 5
42322 Anvendelse og vedligeh. af storballepressere 5
42343 Betjening af ammoniakanlæg i landbruget 2
42345 Just. af styrefkt. på traktorer og motorredskaber 2
42348 Betjening af styreenheder til jordbrugsredskaber 2
42371 Økologisk landbrugsproduktion 5
42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat 10
44364 Anvendelse af motorsav 1 5
44601 Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse 1,5
44980 Produktionsstrategier i landbruget 2
45103 Dyrkning og konservering af grovfoder 3
45301 Svineproduktion, fodring 3
45302 Svineproduktion, ajourføring 3
45303 Kvægproduktion, ajourføring 3
45304 Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring 3
45307 Planteproduktion i landbruget, ajourføring 3
45589 Sortering af skind 2
45590 Sortering og vurdering af skind 2
45591 Kvalitets-, type- og renhedsgradssort. af skind 2
45650 Betjening af høstmaskiner  2
45883 Pasning og hold af husdyr 2
45927 Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter 1
46686 Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer 1
47054 Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg 2
47913 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget 1
47938 Pasning og fodring af husdyr 1 10
47939 Pasning og fodring af husdyr 2 10
47962 Akutte Klovproblemer 1,5
47963 Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring 1,5
47964 Reproduktion i dyrehold, ajourføring 1
47986 Forsuringsanlæg, ajourføring 1
47999 Udbringning af næringsstoffer i jordbruget 2
48000 Håndtering af næringsstoffer 2
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat 2
48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug 1
48426 Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner 2
48615 Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring 1
48685 Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget 2
49491 Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat 0,5
49533 Klovpleje og klovbeskæring, ajourføring 3
49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget 2
49587 Planlægning af elevers praktikuddannelse på maskin 1
49622 Ergonomi i landbruget 1
49758 Naturpleje med græssende dyr 5
49763 Naturforvaltning 1, biodiversitet 2
49764 Naturforvaltning 2, organisering og management 2
49765 Naturforvaltning 3, strategi 2
49779 Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder 3
49936 Naturforvaltning, ajourføring 1
20996 Digitale kompetencer til online undervisning 1
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
43343 Praktik for F/I 48
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47670 Faglig læsning 2
47671 Faglig skrivning 3
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  1
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5
45363 Kunde/leverandørforhold for operatører 1
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 3
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
48596 Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I) 3
48406 Hydrauliske forbindelser til off road materiel   1
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2
44491 Betjening af rendegravere 5
49995 EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl 1
49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer 1
6 ugers jobrettet kursuspakker

For ledige findes en ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse, der indeholder godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. AMU-kurserne kan sammensættes til vejledende uddannelsesforløb inden for alle brancher, hvor der vurderes at være beskæftigelsesmuligheder.
Indenfor landbruget er der store jobmuligheder.


Man kan læse mere om AMU-kurserne på voksenuddannelse.dk hvor man kan finde kursusformål, varighed, og hvor uddannelsen eller kurset gennemføres.

 

Landbrugshjælper - 6 ugers jobrettet kursuspakker

Pasning af svin i alt 29 kursusdage

Deltagerne får viden om håndtering, pasning og fodring af svin.

Kursusnummer

Navn

45883

Pasning og hold af husdyr

47938

Pasning og fodring af husdyr 1

47939

Pasning og fodring af husdyr 2

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45301

 Svineproduktion, fodring

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

 

 

Pasning af husdyr i alt 29 kursusdage

Deltagerne får viden om håndtering, pasning og fodring af husdyr.

Kursusnummer

Navn

45883

Pasning og hold af husdyr

47938

Pasning og fodring af husdyr 1

47939

Pasning og fodring af husdyr 2

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

42371

Økologisk landbrugsproduktion

 

 

 

 

Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.