Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Godkendelse som oplæringsvirksomhed

Ansøgningsskema

For at blive godkendt som oplæringsvirksomhed skal virksomheden udfylde og indsende elektronisk ansøgningsskema.

Læs herunder krav til oplæringsvirksomheden for godkendelse til de forskellige specialer på skov- og naturteknikeruddannelsen:

Retningslinjer for godkendelse til lærlinge på speciale skov- og naturplejer

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring i størstedelen af følgende arbejdsopgaver inden for produktionsskovbrug, naturpleje og rekreativ skov- og landskabsdrift:

 • Etablering og drift af naturnær og klassisk skovdrift.
 • Planlægning og deltagelse i udvælgelse og tilrettelæggelse af skovningsarbejde.
 • Fældning, afkortning og opmåling af småt til stort træ.
 • Bekæmpelse af uønsket plantevækst og identificering af sygdomme og skadedyr på planter.
 • Produktion af juletræer og pyntegrønt.
 • Beskæring af træer.
 • Indtrækning af træer.
 • Etablering af beplantninger.
 • Pleje af natur og biotoper samt naturgenopretning.
 • Pleje og vedligeholdelse af sø, vandløb eller vådområde.
 • Genetablering- og restaureringsarbejde i vandløb, sø eller vådområde.

Virksomhedens drift
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan tilbyde lærlingen:

 • Helårsbeskæftige på fuldtid
 • Arbejdsopgaver som er relevante for uddannelsen, jf. afsnit vedr. lærlingens arbejdsfunktioner.
 • Virksomheden skal have et produktionsomfang, der sikrer et fagligt miljø til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring.
 • Virksomheden skal være i god og normal drift.
 • Maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
 • Der skal være almindelig god orden i virksomheden.
 • Gældende love, regler og forskrifter skal være overholdt. Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

Indehaveren/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringssansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.
Den oplæringsansvarlige skal være faglært skov- og naturtekniker, Forstkandidat, Skov- og landskabsingeniør eller have tilsvarende uddannelse eller relevant erfaring inden for området.

Retningslinjer for godkendelse til lærlinge på speciale arborist

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring i størstedelen af følgende arbejdsopgaver inden for træpleje og skovdrift:

 • Træfældning
 • Udvisning og tynding i bynær skov og park
 • Indtrækning af træer
 • Oparbejdning af stormvæltede træer i by, over vej mv.
 • Erhvervsmæssig træklatring
 • Nedtagning af vanskelige træer
 • Træpleje og beskæring af træer
 • Anvendelse og vedligehold af maskiner til træpleje

Virksomhedens drift
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan tilbyde lærlingen:

 • Helårsbeskæftigelse på fuldtid
 • Arbejdsopgaver som er relevante for uddannelsen, jf. afsnit vedr. lærlingens arbejdsfunktioner.
 • Virksomheden skal have et produktionsomfang, der sikrer et fagligt miljø til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring.
 • Virksomheden skal være i god og normal drift.
 • Maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
 • Der skal være almindelig god orden i virksomheden.
 • Gældende love, regler og forskrifter skal være overholdt. Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.


Indehaveren/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Den oplæringsansvarlige skal være faglært skov- og naturtekniker, forstkandidat, skov- og landskabsingeniør eller have tilsvarende uddannelse eller relevante erfaring inden for området. 

Retningslinjer for godkendelse til lærlinge på speciale skovbrugsmaskinfører

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring i størstedelen af følgende arbejdsopgaver inden for produktionsskovbrug:

 • Udvisning og tynding i forskellige skovtyper
 • Oparbejdning af stormfald
 • Indtrækning af træer
 • Maskinelle arbejdsopgaver med etablering og drift af forskellige skovtyper
 • Skovning af træ med skovmaskine/Maskinskovning og opskæring af effekter
 • Betjening af udkørselsmaskiner og udkørsel af træ
 • Maskinelle arbejdsopgaver inden for naturgenopretning og natur- og biotoppleje
 • Daglig vedligeholdelse af skovnings- eller udkørselsmaskiner
 • Vedligehold af større maskiner der anvendes ved skovbrug

Virksomhedens drift
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan tilbyde lærlingen:

 • Helårsbeskæftigelse på fuldtid
 • Arbejdsopgaver som er relevante for uddannelsen, jf. afsnit vedr. lærlingens arbejdsfunktioner.
 • Virksomheden skal have et produktionsomfang, der sikrer et fagligt miljø til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring.
 • Virksomheden skal være i god og normal drift.
 • Maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
 • Der skal være almindelig god orden i virksomheden.
 • Gældende love, regler og forskrifter skal være overholdt. Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.


Indehaveren/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Den oplæringsansvarlige skal være faglært skov- og naturtekniker, forstkandidat, skov- og landskabsingeniør eller have tilsvarende uddannelse eller relevant erfaring inden for området. 

Retningslinjer for godkendelse til lærlinge på speciale biotop- og vildtplejer

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring i størstedelen af følgende arbejdsopgaver inden for biotop- og vildtpleje:

 • Opdræt, pasning og fodring af fjervildt til udsætning
 • Klargøring og etablering af opdræts- og udsætningspladser
 • Planlægning og etablering af biotoper
 • Anlæggelse af vildtremiser og vildtagre
 • Pleje af biotoper, bevoksningstyper eller lysåbne arealer for vildtet
 • Bekæmpelse af uønsket plantevækst
 • Udvælgelse af foder og foderteknik til fodring af vildt
 • Fremstilling og opsætning af foderhuse og foderstationer til vildt
 • Regulering af vildtbestande
 • Behandling af nedlagt vildt

Virksomhedens drift
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan tilbyde lærlingen:

 • Helårsbeskæftige på fuldtid
 • Arbejdsopgaver som er relevante for uddannelsen, jf. afsnit vedr. lærlingens arbejdsfunktioner.
 • Virksomheden skal have et produktionsomfang, der sikrer et fagligt miljø til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring.
 • Virksomheden skal være i god og normal drift.
 • Maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
 • Der skal være almindelig god orden i virksomheden.
 • Gældende love, regler og forskrifter skal være overholdt. Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

Indehaveren/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Den oplæringsansvarlige skal være faglært skov- og naturtekniker, forstkandidat, skov- og landskabsingeniør eller have tilsvarende uddannelse eller relevant erfaring inden for området.