Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Godkendelse som oplæringsvirksomhed

Ansøgningsskema

For at blive godkendt som oplæringsvirksomhed skal virksomheden udfylde og indsende elektronisk ansøgningsskema.

Læs herunder krav til oplæringsvirksomheden for godkendelse til de forskellige specialer på landbrugsuddannelsen:

Nye krav til uddannelses-/oplæringsansvarlige ved godkendelse som oplæringsvirksomhed

Uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige som ikke har en anerkendt erhvervsuddannelse eller drevet selvstændig virksomhed i mindst 5 år inden for fagområdet skal fra 1. januar 2021 have mindst 5 års relevant erhvervserfaring inden for fagområdet samt have gennemført AMU-kurset: ”49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget”. Kurset har en varighed på 2 dage, hvor deltagerne får kendskab til overordnet formål med landbrugsuddannelsen, mål for oplæring, arbejdsmiljøforhold på landbrugsbedrifter samt forudsætninger, som sikrer lærlinge god trivsel og progressiv læring i oplæringsopholdet.

Følgende skoler er godkendt til at udbyde kurset:

Roskilde Tekniske skole/Landbrugsskolen Sjælland
Zealand Business College, Slagelse
Dalum Landbrugsskole, Odense
Kjærgård Landbrugsskole, Bramming
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Beder
EUC Nordvest, Morsø
Nordjyllands Landbrugsskole, Nibe
Erhvervsskolerne Aars, Års

Landbrugsassistent - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Virksomheder som kan godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge med uddannelsesspeciale inden for planter, husdyr eller jordbrugsmaskinfører kan normalt også godkendes til lærlinge under uddannelse til landbrugsassistent.

Læs mere om krav til virksomhedens produktion, oplæring mm. under retningslinjer for godkendelse til speciale husdyr, planter, Økologi eller jordbrugsmaskinfører.  

Virksomheder med særlige produktionsformer/produktionsomfang
Der vil derudover være enkelte virksomheder, som kun kan godkendes til oplæringsvirksomhed for lærlinge under uddannelse til landbrugsassistent pga. særlige produktionsformer eller produktionsomfang. Det kan eksempelvis være virksomheder med flere små produktionsgrene, hvor de enkelte produktionsgrene i sig selv ikke kan danne grundlag for en godkendelse inden for specialerne. 

Speciale husdyr - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Virksomheder kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge med speciale husdyr, når følgende betingelser er opfyldt:

Uddannelses- og oplæringsansvarlige
Den/de uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være fuldtidsbeskæftiget i virksomheden og indgå i det daglige arbejde. 

Den/de uddannelses- og evt. oplæringsansvarlige skal mindst:

 • være uddannet faglært landmand, jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, have tilsvarende erhvervsuddannelse eller anden anerkendt uddannelse på samme uddannelsesniveau og inden for samme fagområde
  eller
 • have drevet selvstændig virksomhed af passende størrelse og beskaffenhed inden for fagområdet i mindst 5 år
  eller
 • have 5 års relevant erhvervserfaring inden for fagområdet samt gennemført AMU-kurset "49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget" (nyt krav gældende fra 1. januar 2021)
  eller
 • have relevant erhvervserfaring kombineret med anden anerkendt uddannelse inden for fagområdet

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være i god og normal drift. Virksomhedens produktion skal være tidssvarende.
Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdt samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
Der skal herske god orden i virksomheden såvel ude som inde.
Velfærdsforanstaltninger på arbejdsstedet for ansatte skal opfylde gældende bestemmelser, være vedligeholdte og rengjorte.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdsplads vurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

Forudsætninger for husdyrhold ved godkendelse:

 • Virksomheden skal have moderdyr, avl og reproduktion
 • Virksomheder uden moderdyr, avl og reproduktion f.eks. virksomheder med slagtesvin, slagtekyllinger, slagtekalve m.v., kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering af den enkelte virksomhed, godkendes til en bestemt lærling
  Godkendelsen til den bestemte lærling kan i visse tilfælde være under forudsætning  af, at lærlingen enten tidligere i uddannelsesforløbet har været beskæftiget med moderdyr eller efterfølgende gennemfører den resterende oplæring i en virksomhed med moderdyr
 • Virksomheder med høns kan i særlige tilfælde godkendes efter en konkret vurdering af den enkelte virksomhed

Husdyrproduktionen skal i alle tilfælde have et omfang som sikrer fagligt indhold og fuld beskæftigelse til lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring.
Dyrevelfærden skal være i orden og gældende love og forskrifter for hold af dyr skal være overholdt.

Virksomheden/bedriften skal kunne tilbyde oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • daglig fodring, udarbejdelse af foderplaner og fremstilling af foder
 • sundhedskontrol, sygdomsforebyggelse og ikke-dyrlægekrævende sygdomsbehandling
 • observation af brunst, parring, drægtighed og fødsel
 • produktionsstyring og kontrol
 • indfangning, mærkning, håndtering og eventuel aflivning af dyr
 • daglig udrensning, udmugning og rengøring af stalde m.v.
 • vedligeholdelse af bygninger, staldinventar, bure, folde, hegn m.v.
Speciale planter - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Virksomheder kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge med speciale planter, når følgende betingelser er opfyldt:

Uddannelses- og oplæringssvarlige
Den/de uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være fuldtidsbeskæftiget i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Den/de uddannelses- og evt. oplæringsansvarlige skal mindst:

 • være uddannet faglært landmand, jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, have tilsvarende erhvervsuddannelse eller anden anerkendt uddannelse på samme uddannelsesniveau og inden for samme fagområde
  eller
 • have drevet selvstændig virksomhed af passende størrelse og beskaffenhed inden for fagområdet i mindst 5 år
  eller
 • have 5 års relevant erhvervserfaring inden for fagområdet samt gennemført AMU-kurset ”49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget” (nyt krav gældende fra 1. januar 2021)
  eller
 • have relevant erhvervserfaring kombineret med anden anerkendt uddannelse inden for fagområdet

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være i god og normal drift. Virksomhedens produktion skal være tidssvarende.
Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdt samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
Der skal herske god orden i virksomheden såvel ude som inde.
Velfærdsforanstaltninger på arbejdsstedet for ansatte skal opfylde gældende bestemmelser, være vedligeholdte og rengjorte.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdsplads vurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

Forudsætninger for planteproduktion ved godkendelse:

 • Virksomheden skal have et dyrket areal med et bredt udsnit af traditionelle landbrugsafgrøder, eksempelvis korn, bælgplanter, olieplanter, frøgræs, roer, kartofler m.m.
 • Og/eller
 • Virksomheden skal have et dyrket areal med grovfoderafgrøder og evt. korn m.m.
 • Og/eller
 • Virksomheden skal have dyrket arealer med specialafgrøder og evt. traditionelle landbrugsafgrøder

Virksomheden skal have et bredt udvalg af maskiner til dyrkning af landbrugsafgrøder.
I alle tilfælde skal planteproduktionen have et omfang som sikrer fagligt indhold og fuld beskæftigelse til lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring.

Virksomheden skal kunne tilbyde oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner: 

 • daglig pleje og opsyn med afgrøder
 • etablering og høst af landbrugsafgrøder
 • næringsstoftilførsel, planteværn og plantepleje i landbrugsafgrøder
 • betjening og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler
 • produktionsstyring og kontrol 
 • planlægning af arbejdsopgaver

 

Jordbrugsmaskinfører- retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Virksomheder kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge med speciale jordbrugsmaskinfører, når følgende betingelser er opfyldt:

Uddannelses- og oplæringssvarlige
Den/de uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være fuldtidsbeskæftiget i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Den/de uddannelses- og evt. oplæringsansvarlige skal mindst:

 • være uddannet faglært landmand, jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, have tilsvarende erhvervsuddannelse eller anden anerkendt uddannelse på samme uddannelsesniveau og inden for samme fagområde
  eller
 • have drevet selvstændig virksomhed af passende størrelse og beskaffenhed inden for fagområdet i mindst 5 år
  eller
 • have 5 års relevant erhvervserfaring inden for fagområdet samt gennemført AMU-kurset ”49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget” (nyt krav gældende fra 1. januar 2021)
  eller
 • have relevant erhvervserfaring kombineret med anden anerkendt uddannelse inden for fagområdet

 

Virksomheden skal kunne beskæftige lærlingen fuldtids hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen.

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være i god og normal drift. Virksomhedens produktion skal være tidssvarende.
Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdt samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
Der skal herske god orden i virksomheden såvel ude som inde.
Velfærdsforanstaltninger på arbejdsstedet for ansatte skal opfylde gældende bestemmelser, være vedligeholdte og rengjorte.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdsplads vurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

 • maskinstationer, der i væsentligt omfang varetager arbejdsopgaver på landbrugsbedrifter med husdyrproduktion, planteavl, grovfoderproduktion og opgaver i relation hertil, kan normalt godkendes. Der skal til maskinstationen være tilknyttet et værksted, hvor der sker mindre reparationer og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner
 • landbrugsbedrifter, med et dyrket areal på mindst 350 ha med specialmaskiner eksempelvis storballepresser, kartoffeloptager eller tilsvarende samt grave- og læssemaskiner, kan normalt godkendes
 • entreprenørvirksomheder og tilsvarende virksomheder, der udfører arbejdsopgaver med traktorer og andre jordbrugsrelaterede maskiner, kan godkendes for en mindre del af oplæringsperioden. Godkendelsen gælder i så fald kun for bestemte lærlinge der tidligere i uddannelsesforløbet har været beskæftiget på eller som efterfølgende gennemfører den resterende oplæring på en traditionel maskinstation/landbrugsbedrift

I alle tilfælde skal arbejdsopgaverne på bedriften have et omfang som sikrer fagligt indhold og fuld beskæftigelse til lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring.

Virksomheden skal kunne tilbyde oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner: 

 • etablering og høst af landbrugsafgrøder
 • næringsstoftilførsel, planteværn og plantepleje i landbrugsafgrøder
 • produktion og håndtering af grovfoder
 • betjening, vedligeholdelse og mindre reparationer af landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler
 • i mindre grad betjening af entreprenørmaskiner
 • kundekontakt og kundepleje
Speciale økologi - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Virksomheder kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge med speciale økologi, når følgende betingelser er opfyldt:
Godkendelse til økologisk speciale omfatter ikke kun virksomheder der lever op til gældende krav for anerkendte og myndigheds kontrollerede økologiske produktionsformer. Virksomheder med andre produktionsformer vil således også kunne godkendes til elever i økologispecialet


Uddannelses- og oplæringsansvarlige
Den/de uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være fuldtidsbeskæftiget i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.


Den/de uddannelses- og evt. oplæringsansvarlige skal mindst:
• være uddannet faglært landmand, jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, have tilsvarende erhvervsuddannelse eller anden anerkendt uddannelse på samme uddannelsesniveau og inden for samme fagområde
eller
• have drevet selvstændig virksomhed af passende størrelse og beskaffenhed inden for fagområdet i mindst 5 år
eller
• have 5 års relevant erhvervserfaring inden for fagområdet samt gennemført AMU-kurset "49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget" (nyt krav gældende fra 1. januar 2021)
eller
• have relevant erhvervserfaring kombineret med anden anerkendt uddannelse inden for fagområdet


Virksomhedens drift
Virksomheden skal være i god og normal drift.
Virksomhedens produktion skal være tidssvarende.
Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdt samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter.
Der skal herske god orden i virksomheden såvel ude som inde.
Velfærdsforanstaltninger på arbejdsstedet for ansatte skal opfylde gældende bestemmelser, være vedligeholdte og rengjorte.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdsplads vurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.


Virksomheden skal kunne tilbyde oplæring inden for størstedelen af følgende arbejdsfunktioner inden for husdyr- og/eller planteproduktion:
• Daglig fodring og fremstilling af foder
• sundhedskontrol, sygdomsforebyggelse og ikke-dyrlægekrævende sygdomsbehandling
• observation af brunst, parring, drægtighed og fødsel
• indfangning, mærkning, håndtering og eventuel aflivning af dyr
• daglig udrensning, udmugning og rengøring af stalde m.v.
• vedligeholdelse af bygninger, staldinventar, bure, folde, hegn m.v.
• daglig pleje og opsyn med afgrøder
• etablering og høst af landbrugsafgrøder
• næringsstoftilførsel og plantepleje i landbrugsafgrøder
• betjening og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og tekniske hjælpemidler

Forudsætninger for husdyrhold ved godkendelse:
• Virksomheden skal have moderdyr, avl og reproduktion
• Virksomheder uden moderdyr, avl og reproduktion f.eks. virksomheder med slagtesvin, slagtekyllinger, slagtekalve m.v., kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering af den enkelte virksomhed, godkendes til en bestemt lærling. Godkendelsen til den bestemte lærling kan i visse tilfælde være under forudsætning af, at lærlingen enten tidligere i uddannelsesforløbet har været beskæftiget med moderdyr eller efterfølgende gennemfører den resterende oplæring i en virksomhed med moderdyr
• Virksomheder med høns kan i særlige tilfælde godkendes efter en konkret vurdering af den enkelte virksomhed
Husdyrproduktionen skal i alle tilfælde have et omfang som, evt. sammen med en planteproduktion, sikrer fagligt indhold og fuld beskæftigelse til lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring. Dyrevelfærden skal være i orden og gældende love og forskrifter for hold af dyr skal være overholdt


Forudsætninger for planteproduktion ved godkendelse:
• Virksomheden skal have et dyrket areal med et bredt udsnit af traditionelle landbrugsafgrøder, f.eks. korn, bælgplanter, olieplanter, frøgræs, roer, kartofler m.m.
• og/eller
• Virksomheden skal have et dyrket areal med grovfoderafgrøder og evt. korn m.m.
• og/eller
• virksomheden skal have dyrket arealer med specialafgrøder og evt. traditionelle landbrugsafgrøder
Virksomheden skal have et bredt udvalg af maskiner til dyrkning af landbrugsafgrøder.
I alle tilfælde skal planteproduktionen have et omfang som, evt. sammen med et husdyrhold, sikrer fagligt indhold og fuld beskæftigelse til lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring

Podcasten ”Læremesters værktøjskasse”

Podcast til arbejdsgivere om nutidens unge lærlinge. Den giver inspiration og konkrete værktøjer, der bidrager til det gode uddannelsesforløb