Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK - POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Dataansvarlig:
Jordbrugets Uddannelser
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
CVR nummer: 26808022
Telefon 5250-2345
E-mail info@judd.dk

Generelt:
I denne politik kan du bl.a. læse om, hvilke typer personoplysninger vi behandler, hvorfor vi indsamler oplysninger, hvad vi bruger dem til, hvordan vi passer på oplysningerne, hvor længe vi opbevarer dem og hvilke rettigheder du har.
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Jordbrugets Uddannelser via ovenstående kontaktoplysninger.

Kategorier af personoplysninger:
Jordbrugets Uddannelser behandler primært almindelige personoplysninger. I forbindelse med behandling af elevsager, tvistigheds- og klagesager behandles endvidere følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv.) og evt. oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Formål:
Jordbrugets Uddannelser indsamler kun nødvendige personoplysninger til saglige formål. Hvilke personoplysninger vi indsamler afhænger af formålet. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med flere forskellige formål.
De primære formål er:
Godkendelse af praktikvirksomheder
Godkendelser af særbestemmelser i uddannelsesaftaler
Afkortning eller forlængelse af uddannelser
Udstedelse af uddannelsesbeviser
Klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik
Behandling af tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder
Virke for bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne
Tilsyn med udenlandske praktikanter
Personaleadministration på sekretariatet

Retsgrundlag:
For de fleste af vores data er det bestemt ved lovgivning, hvilke data der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores virke. For andre typer af data er indsamlingen og opbevaringen bestemt af aftaler og kontrakter indgået med samarbejdspartnere m.fl.
Behandlingen af personoplysninger sker hovedsageligt på baggrund af nedenstående retsgrundlag afhængig af hvilke oplysninger, der behandles:
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af praktikvirksomheder

Hvor stammer oplysningerne fra:
Vi indsamler oplysningerne fra flere forskellige kilder. De primære kilder er:
praktikvirksomheder
den registrerede person/elev selv
ministerier/styrelser
skoler
fagforbund
advokater og andre rådgivere
Vi stiller mailadressen juhg@judd.dk fl. til rådighed for indsendelse af data via sikker mail. Har man ikke selv en sikker mail, opfordrer vi til at indsende data pr. almindelig post.

Modtagere af personoplysningerne:
Som udgangspunkt behandles oplysningerne internt i Jordbrugets uddannelser. I forbindelse med sagsbehandling m.m. videregives oplysninger dog til forskellige modtagere.
Modtagerne afhænger af hvilke personoplysninger, der er tale om. Vi videregiver alene dine personoplysninger til de modtagere, som er nødvendige, og vi videregiver kun de oplysninger, som er påkrævet i den konkrete sammenhæng.
Typiske modtagere er:
Organisationerne bag Jordbrugets Uddannelser, L&F, GLS-A og 3F
Medlemmer af de faglige udvalg
Skoler
Praktikvirksomheder
Fagforbund, advokater og andre rådgivere
Ministerier og styrelser
Klageinstanser mv
Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af lovkrav eller aftalekrav – eksempelvis videregivelse til andre til brug for deres markedsføring.

Overførsel til modtagere i tredjelande:
Jordbrugets Uddannelser overfører ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande udenfor EU/EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Opbevaringsperioden afhænger af oplysningerne og formålet med behandling. Oplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt i forhold til formålet.
Det er lovbestemt, at vi skal opbevare data i 30 år af hensyn til elever, der kan have behov for genudstedelse af uddannelsesbeviser.

Vi beskytter dine personoplysninger:
Jordbrugets Uddannelser beskytter dine personoplysninger. Vi har en række fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer behandlingen af dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a. at vi anvender adgangskoder, firewalls, antivirus, sikker mail/kryptering, løbende back up mv.

Medarbejdere i Jordbrugets Uddannelser er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles.

Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Alle personer med data registreret i Jordbrugets Uddannelser har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Man kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om den enkelte. Vi gør opmærksom på, at indsigtsretten kan være begrænset af afgørende hensyn til private interesser.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis en person mener, at de persondata, vi behandler om vedkommende, er unøjagtige eller urigtige, kan vedkommende naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter de relevante data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.