Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Overenskomster
Her kan du læse mere om løn

Løn og overenskomster

Virksomheden skal aflønne lærlingen under både oplæringsperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft. 

Der er imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund (3F) indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for lærlinge.
Lærlingen ansættes i virksomheden som lønmodtager med lærlingeløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Lærlinge som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom m.m. kan fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommuner.

Se overenskomsten på organisationernes hjemmesider: GLS-A eller 3F 

 

Løn til lærlinge i landbruget 2024

Bemærk lønsatsen er gældende fra 1. marts 2024 til 28. februar 2025

Lønmæssig indplacering

I overenskomsterne mellem GLS-A og 3F fremgår det, at lærlinge indplaceres lønmæssigt således at anciennitet regnes fra den samlede uddannelses afslutning.

I forhold til variabel uddannelseslængde og lærlinge der indgår uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre trin 1 forstås reglen således:

  • Lærlinge, som indgår en uddannelsesaftale dækkende hele uddannelsen, indplaceres lønmæssigt, således at ancienniteten regnes fra uddannelsens afslutning. Dette gælder også for uddannelser med variabel uddannelseslængde
    Eksempel: En lærling med en uddannelsesaftale med en længde på 3 år og 8 måneder vil således lønmæssigt skulle indplaceres på 1. uddannelsesår i 8 måneder. En lærling med en uddannelsesaftale på 3 år og 5 måneder vil lønmæssigt skulle indplaceres på 1. uddannelsesår i 5 måneder.
  • Lærlinge som indgår en uddannelsesaftale med henblik på uddannelsens trin 1 eller som indgår en kort uddannelsesaftale, indplaceres lønmæssigt med udgangspunkt i forhold til gennemførelse af hele uddannelsen i et normalt forløb. Der tages ikke hensyn til, at en uddannelse kan have variabel uddannelseslængde.
    Eksempel:En lærling på trin 1 (2 års uddannelse) i en uddannelse, hvor den fulde normale uddannelseslængde er 3 år og 8 måneder, indplaceres lønmæssigt på 1. uddannelsesår i 8 måneder. Tilsvarende gælder ved lønmæssig indplacering i en kort uddannelsesaftale.
Løn under skoleophold

Løn under skoleophold betales af den virksomhed der indgået uddannelsesaftale i den oplæringsperiode der går forud for skoleopholdet. Løn under skoleophold omfatter følgende elementer:

Løn
Lønnen følger det uddannelsestrin der er gældende op til skoleopholdet og udgør samme beløb som i oplæringsperioden. For månedslønnede udbetales lønnen fuldt ud i uger med søgnehelligdage. Hvis der i forbindelse med det enkelte skoleophold indgår undervisningsfri dage hvor lærlingen er forpligtet til at udføre arbejde i virksomheden, med mindre der er aftalt afvikling af ferie eller anden aftale.

Lønnen refunderes af AUB ( arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ) efter gældende regler. Se AUB

Befordring
Under skoleophold har lærlinge med en daglig transport over 20 km. Krav på dækning af udgiften til transporten i form af 40 øre pr. kilometer eller udgiften til offentlig transport. Oplæringsvirksomheden kan få 80 % refusion af den billigste form for transport af ovenstående.

Kostskoleophold
I kan få refusion af udgifter til lærlingenes kost og logi, hvis opholdet er startet før den 1. juli 2019. Er opholdet startet senere, udbetaler AUB automatisk refusionen til skolerne, og I skal derfor ikke gøre noget

Øvrige udgifter
Hvis virksomhed og lærling, som supplement til uddannelsesaftalen, indgår frivillig aftale om at virksomheden afholder udgifter til Lærlingens omkostninger til undervisningsmaterialer og ekskursioner er disse at betragte som en lønudgift for virksomheden, men ikke skattepligtige for Lærlingen.

Læs mere om lønrefusion og refusion for kost og logi på virk.dk/aub

Forsikring til lærlinge

Lærlinge skal tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikring. Det er aftalt i overenskomsten mellem GLS-A og 3F. Forsikringen koster 29 kr. pr. måned eller 13,39 kr. pr. 14. dag.
Ved manglende forsikring kan arbejdsgiver blive erstatningsansvarlig. 

Forsikringen indeholder følgende dækninger:
• Supplerende førtidspension (33.000 kr. pr. år)
• Engangsbeløb ved visse kritiske sygdom (100.000 kr.)
• Sum ved dødsfald (100.000 kr.)
• Adgang til PensionDanmarks Sundhedsordning (kiropraktik, fysioterapi, massage og zoneterapi)

Lærlinge der er er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen i PensionDanmark, skal ikke tilmeldes forsikringen.

Sådan indbetaler du til forsikringen:
Virksomheden skal starte med at indbetale til forsikringen senest den 10. august. Det kan ske sammen med eventuelle pensionsindberetninger til PensionDanmark. For virksomheder omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og 3F, skal der indberettes på overenskomstkode 96300. For virksomheder uden overenskomst skal der indberettes på overenskomstkode 96306.

På PensionDanmark er der yderligere information om forsikringen.

Arbejdsskadessikring
Oplæringsvirksomheden har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring der dækker lærlingen. Da enkelt mandsvirksomheder uden ansatte ikke automatisk har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for virksomheden, skal disse være ekstra opmærksomme på, at i det øjeblik der indgås en uddannelsesaftale med en lærling, har virksomheden pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, da forsikringspligten hviler på virksomheden.

 

Lønoversigter arkiv
Lønoversigt landbrug- og dyrepasseruddannelsen IKKE længere gældende
1. marts 2023 til 29. februar 2024

1. marts 2022 til og med 28. februar 2023